[1]
ยะสุคำ ธ. and สุภาษร ศ., “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”, J. Edu. NU., vol. 14, no. 2, pp. 23–34, Jun. 2013.