มหาวิทยาลัยนเรศวรว. “กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, Vol. 18, no. 3, Sept. 2016, p. PDF, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575.