ขุนกอง ก., and วัฒนาธร อ. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 18, no. 4, Nov. 2016, pp. 1-13, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943.