สอนภักดี บ., ชาตรูประชีวิน ฉ., and แช่มช้อย ส. “รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 18, no. 4, Nov. 2016, pp. 99-113, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960.