บุญยัง ป., ศรีแสนยงค์ ส., and สิงห์ลพ ส. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 18, no. 4, Nov. 2016, pp. 223-37, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976.