กลิ่นเจริญ ช., and ธนิศาเดชาภัค จ. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 12, no. 3, June 2013, pp. 133-8, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305.