จิระวรพงศ์ ป. “เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 12, no. 3, June 2013, pp. 189-94, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310.