สิทธิวงศ์ ท., จิระวรพงศ์ ป., สติมั่น อ., and บุญลือ ส. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 14, no. 3, June 2013, pp. 71-80, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350.