ยะสุคำ ธ., and สุภาษร ศ. “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, vol. 14, no. 2, June 2013, pp. 23-34, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366.