มหาวิทยาลัยนเรศวรวารสารศึกษาศาสตร์. “กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18, no. 3 (September 9, 2016): PDF. Accessed June 13, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575.