ขุนกอง กาญจนมาโนชญ์, and วัฒนาธร อมรรตัน์. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18, no. 4 (November 10, 2016): 1–13. Accessed December 2, 2022. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943.