สอนภักดี บุญเพิ่ม, ชาตรูประชีวิน ฉลอง, and แช่มช้อย สุกัญญา. “รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18, no. 4 (November 10, 2016): 99–113. Accessed December 2, 2022. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960.