บุญยัง ประภาพันธ์, ศรีแสนยงค์ สพลณภัทร์, and สิงห์ลพ สมสิริ. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 18, no. 4 (November 10, 2016): 223–237. Accessed December 2, 2022. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976.