จิระวรพงศ์ ประหยัด. “เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 12, no. 3 (June 13, 2013): 189–194. Accessed October 4, 2022. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9310.