ยะสุคำ ธวัช, and สุภาษร ศักดิ์ศรี. “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี”. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY 14, no. 2 (June 14, 2013): 23–34. Accessed January 30, 2023. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366.