1.
มหาวิทยาลัยนเรศวรว. กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. J. Edu. NU. [Internet]. 2016Sep.9 [cited 2021Jun.13];18(3):PDF. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66575