1.
ขุนกอง ก, วัฒนาธร อ. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. J. Edu. NU. [Internet]. 2016 Nov. 10 [cited 2022 Dec. 2];18(4):1-13. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70943