1.
สอนภักดี บ, ชาตรูประชีวิน ฉ, แช่มช้อย ส. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. J. Edu. NU. [Internet]. 2016 Nov. 10 [cited 2022 Dec. 2];18(4):99-113. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70960