1.
บุญยัง ป, ศรีแสนยงค์ ส, สิงห์ลพ ส. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. J. Edu. NU. [Internet]. 2016 Nov. 10 [cited 2022 Dec. 2];18(4):223-37. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/70976