1.
กลิ่นเจริญ ช, ธนิศาเดชาภัค จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. J. Edu. NU. [Internet]. 2013 Jun. 13 [cited 2022 Oct. 4];12(3):133-8. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9305