1.
สิทธิวงศ์ ท, จิระวรพงศ์ ป, สติมั่น อ, บุญลือ ส. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. J. Edu. NU. [Internet]. 2013 Jun. 13 [cited 2022 Nov. 28];14(3):71-80. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9350