1.
ยะสุคำ ธ, สุภาษร ศ. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี. J. Edu. NU. [Internet]. 2013 Jun. 14 [cited 2023 Jan. 30];14(2):23-34. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/9366