[1]
จารุทวีผลนุกูล พ., พรพีรวิชญ์ ป., พันธุ์สุมา เ. และ วราเสนีย์วุฒิ พ. 2020. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3, 2 (ส.ค. 2020), 29–42.