[1]
มะหะหมัด ท. , เจนประโคน ช. , สุขศาสน์กวิน ป. และ ศรีคชา ว. 2021. การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 129–138.