[1]
เจียมสมบูรณ์เลิศ ค. 2021. คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง). วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 139–141.