[1]
ปลูกผลงาม ช., ชิณวงค์ ธ. , จารุทวีผลนุกูล พ. และ พุ่มพฤกษ์ ช. 2022. ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 5, 1 (เม.ย. 2022), 37–47.