(1)
จารุทวีผลนุกูล พ.; พรพีรวิชญ์ ป.; พันธุ์สุมา เ.; วราเสนีย์วุฒิ พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. HSRNJ 2020, 3, 29-42.