(1)
พรหมมาณพ J. .; บรรจงประเสริฐ J. การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม. HSRNJ 2021, 4, 33-61.