(1)
ศรีรัตนา จ. . พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. HSRNJ 2021, 4, 118-128.