(1)
มะหะหมัด ท. . .; เจนประโคน ช. . .; สุขศาสน์กวิน ป.; ศรีคชา ว. . . การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร. HSRNJ 2021, 4, 129-138.