(1)
โพธิ์พันธุ์ K.; บรรจงประเสริฐ J. อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร. HSRNJ 2021, 4, 62-78.