(1)
เจียมสมบูรณ์เลิศ ค. คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง). HSRNJ 2021, 4, 139-141.