(1)
ปลูกผลงาม ช.; ชิณวงค์ ธ. . .; จารุทวีผลนุกูล พ. . .; พุ่มพฤกษ์ ช. . ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต. HSRNJ 2022, 5, 37-47.