จารุทวีผลนุกูล พ.; พรพีรวิชญ์ ป.; พันธุ์สุมา เ.; วราเสนีย์วุฒิ พ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 3, n. 2, p. 29–42, 2020. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/252318. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.