เวชสวรรค์ ภ. . .; เลิศพุทธรักษ์ ศ. . . การสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวเจเนเรชั่น ซี กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 16–32, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253411. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.