พรหมมาณพ J. .; บรรจงประเสริฐ J. การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 33–61, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253656. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.