ศรีรัตนา จ. . พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 118–128, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253657. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.