มะหะหมัด ท. . .; เจนประโคน ช. . .; สุขศาสน์กวิน ป.; ศรีคชา ว. . . การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 129–138, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253658. Acesso em: 26 มิ.ย. 2022.