โพธิ์พันธุ์ K.; บรรจงประเสริฐ J. อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 62–78, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253662. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.