เจียมสมบูรณ์เลิศ ค. คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง). วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 139–141, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253663. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.