หนูอินทร์ N.; สง่าโยธิน T. รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 3, p. 103–117, 2021. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253669. Acesso em: 30 มิ.ย. 2022.