ปลูกผลงาม ช.; ชิณวงค์ ธ. . .; จารุทวีผลนุกูล พ. . .; พุ่มพฤกษ์ ช. . ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand, v. 5, n. 1, p. 37–47, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/255350. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.