จารุทวีผลนุกูล พัชร์หทัย, พรพีรวิชญ์ ปิยากร, พันธุ์สุมา เปมิกา, และ วราเสนีย์วุฒิ พิจักษณ์. 2020. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (2). Bangkok, Thailand:29-42. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/252318.