เชียรวัฒนสุข กฤษดา. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:ฌ. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253412.