พรหมมาณพ Juthamas, และ บรรจงประเสริฐ Jantima. 2021. “การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:33-61. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253656.