ศรีรัตนา จุฑามาศ. 2021. “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:118-28. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253657.