มะหะหมัด ทศพร, เจนประโคน ชูศักดิ์, สุขศาสน์กวิน ประเสริฐ, และ ศรีคชา วิชญพงศ์. 2021. “การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:129-38. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253658.