โพธิ์พันธุ์ Kamonluk, และ บรรจงประเสริฐ Jantima. 2021. “อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:62-78. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253662.