เจียมสมบูรณ์เลิศ คัทธลี. 2021. “คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง)”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:139-41. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253663.