หนูอินทร์ Natthida, และ สง่าโยธิน Taksaya. 2021. “รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 (3). Bangkok, Thailand:103-17. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253669.